قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىز بار تاۋار باعاسى قانشالىقتى ءوستى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - 2022 -جىلدىڭ قاڭتارى مەن ناۋرىزى ارالىعىندا ەلىمىزدە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك باعاسى 11,4 پايىزعا قىمباتتادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ق ر ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس، وتكەن اپتانىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك باعاسى - 1,3، ال ايدىڭ باسىنان بەرى - 9,1، جىل باسىنان بەرى 11,4 پايىزعا قىمباتتاعان.

جىلدىق ماندە 19 تاۋار اتاۋىن قامتيتىن ازىق-تۇلىك باعاسى 18,6 پايىزعا كوتەرىلگەن. بۇل 2021 -جىلدىڭ ءدال وسىنداي كەزەڭىندەگى كورسەتكىشتەن 8,1 پايىزعا جوعارى. سونىمەن بيۋرونىڭ ستاتيستيكالىق مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، ەلىمىزدە كەلەسى ازىق- تۇلىكتەردىڭ ورتاشا باعاسى مىناداي: ءبىر كەلى ۇن - 193، نان - 171، كۇرىش - 265، قاراقۇمىق - 458، كۇنباعىس مايى - 788، سيىر ەتى - 2131، تاۋىق ەتى - 1033، قانت - 397، ون دانا جۇمىرتقا- 391 تەڭگە.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram