ا ق ش- تىڭ باس كونسۋلى الماتىنىڭ ورتالىق مەشىتىنە باردى

None
None
الماتى. قازاقپارات - امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى كارولين سەۆيچ الماتىنىڭ ورتالىق مەشىتىنە باردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الماتى قالاسىنىڭ باس يمامى تولەبي ءدادىل ۇلى باس كونسۋل كارولين سەۆيچ پەن كومەكشىسى، ديپلومات سامۋەل فانتەلامەن كەزدەسىپ، مەشىتتىڭ ءدىني تىنىس- تىرشىلىگىمەن تانىستىردى. سونداي- اق، قازاقستان ۇلت پەن ۇلىستى ءبولىپ جارماي، بىرنەشە ءدىن وكىلدەرىن ءبىر شاڭىراق استىندا تاتۋ ءومىر سۇرۋىنە جاعداي جاسالعانىن اتاپ ءوتتى.

«ا ق ش- تىڭ كونسۋلدىق وكىلدەرى قازاقستاننىڭ ءدىني تۇراقتىلىق پەن كەلىسىم نەگىزىندەگى ساياساتىن قولدايتىنىن جەتكىزدى. كارولين سەۆيچ بارشا مۇسىلمان ءۇشىن قاسيەتتى رامازان ايىنىڭ كەلۋىمەن قۇتتىقتادى. باس يمام تولەبي ءدادىل ۇلى قازاقى سالتپەن قوناقتارعا كادەسىي تارتۋ ەتىپ، ۇلتتىق ءدام ۇسىندى»، - دەپ حابارلادى الماتى ورتالىق مەشىتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.


سوڭعى جاڭالىقتار