ماستودونتتىڭ ءتىسى

None
None
نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - ارقالىق قالاسىنداعى دالا ولكەسى تاريحى وبلىستىق مۋزەيىندە تورعاي جەرىندە ءومىر سۇرگەن ماستودونتتىڭ ءتىسى ساقتالعان.

ماستودونتتار − نەوگەن داۋىرىندە تىرشىلىك ەتكەن سۇتقورەكتى جانۋارلاردىڭ تۇمسىقتىلار توبى تۇقىمداسىنىڭ ءبىرى. ول ەۋروپا، ازيا، سولتۇستىك امەريكا جانە افريكادا كەڭىرەك تاراعان. ال ءبىزدىڭ ەلىمىزدە سولتۇستىك قازاقستان مەن الماتى وبلىسىنان قازبا قالدىقتارى كەزدەسكەن. ولاردىڭ ارعى تەكتەرىنىڭ ءبىرى، گومفوتەرييلەر تورعاي دالاسىنداعى ۇلى جىلانشىق وزەنى جاعاسىنان دا تابىلدى. ماستودونتتىڭ ءتىسى بۇجىر، بۇرشىك تارىزدەس، دەنەلەرىنىڭ بيىكتىگى 1,5 - 3,6 م. ازۋ ءتىسى ءپىلدىڭ ازۋ ءتىسى سەكىلدى ۇزىن. كونە تۇرلەرىندە جوعارى جانە تومەنگى قوس ازۋ ءتىسى بىردەي ۇزىن بولسا، كەيىنگىلەرىندە تەك جوعارى ازۋ تىستەرى ۇزارعان. ولار نەگىزىنەن باتپاقتا جانە ورماندا تىرشىلىك كەشەدى. بۇگىندە جۇرتشىلىق ولاردىڭ 7 ءتۇرىن جاقسى بىلەدى.

قازىر عالىمدار باسقا دا جەر بەتىنەن جويىلىپ كەتكەن جانۋارلار سەكىلدى ماستودونتتاردى زەرتتەۋ − كاينوزويدىڭ قۇرلىقتىق شوگىندىلەرى ستراتيگرافياسىن انىقتاۋدا ماڭىزى زور ەكەنىن ايتادى.

ازامات ەسەنجول

egemen.kz

سوڭعى جاڭالىقتار