قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – 31-ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ بەس وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات قازگيدرومەتكە سىلتەمە جاساپ.

1-ءساۋىر كۇنى باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س جەل سوعادى.

1-ءساۋىر كۇنى ورالدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. 2022 -جىلدىڭ 1-3-ءساۋىرى ارالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كوتەرىلۋىنە بايلانىستى اقمولا جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ وزەندەرىندە قار ەرىپ، مۇز جۇقارىپ، سۋ دەڭگەيى كوتەرىلەدى.

1-ءساۋىر كۇنى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاياۋ بۇرقاسىن ءجۇرىپ، تۇمان تۇسەدى، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان ەكپىنى 15-20 م/س جەل سوعادى.

پەتروپاۆلدا 1-ساۋىردە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن جەتەدى.

1-ساۋىردە تۇندە اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.

1-ءساۋىر كۇنى الاكول كولدەرى اۋدانىندا وڭتۇستىكتىك- شىعىستان 15-20 م/س جەل سوعادى، ەكپىنى 25 م/س- قا دەيىن جەتەدى.

1-ساۋىردە قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە كوكتايعاق، تۇمان كۇتىلەدى.

وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جەل ەكپىنى 15-20 م/س- قا جەتەدى.

قوستانايدا 1-ساۋىردە وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س- قا جەتەدى.


سوڭعى جاڭالىقتار