قازاقستاننىڭ بەس وبلىسىندا اۋا رايىنا قاتىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – 31-ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ بەس وبلىسىندا ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

31-ناۋرىزدا اقتوبە وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جەل ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.

وڭتۇستىك، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جەل ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. ورالدا 31 ناۋرىزدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.

نۇر-سۇلتاندا كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال. تۇندە وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.

31-ناۋرىزدا قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. باتىستا، وبلىس ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل، تۇندە وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە، كۇندىز سولتۇستىكتە، وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.

قوستانايدا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.

اقمولا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، باتىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، تۇندە سولتۇستىكتە، وبلىستىڭ شىعىسىندا كەي جەرلەردە 23 م/س.

كوكشەتاۋدا وڭتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س جەل سوعادى، تۇندە ەكپىنى 23 م/س بولادى.

31-ناۋرىز - 2-ساۋىردە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان تۇسەدى.

سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى ايماقتاردا 15-20 م/س، 31-ناۋرىزدا كەي جەرلەردە 23 م/س.

تارازدا 31-ناۋرىز - 2-ساۋىردە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ ءۇش وبلىسىندا 14 جول ۋچاسكەسى جابىق.

اۆتور: سماعۇلوۆا ەركەجان

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram