ۇ ق ك جاڭاوزەندە قارۋدى قايتا جاسايتىن ورىندى انىقتادى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قاڭتار وقيعالارى كەزىندە ۇرلانعان قارۋلاردى ىزدەۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋدا، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇ ق ك سىلتەمە جاساپ.

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ جاڭاوزەن قالاسىندا ەلەستەتۋ قارۋىن جاۋىنگەرلىككە قايتا جاساۋ جونىندەگى سەح جويىلدى. وسى ارەكەتتى ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىكپەن ەكى ازامات ۇستالدى. 4 «كالاشنيكوۆ» اۆتوماتى، «س ك س» ءيىر ويىقتى كارابينى جانە 48 پاترون الىندى. الماتى وبلىسىندا قاڭتار وقيعالارى كەزىندە الماتى ق. قارۋ دۇكەنىن توناۋعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن قىلمىستىق توپ ۇستالدى. تەرگەۋ ءىس- قيمىلدارى بارىسىندا جاسىرىن ورىن تابىلىپ، ودان 189 پاترون الىندى. الماتى وبلىسى تالعار اۋدانىندا جاسىرىن ورىن تابىلىپ، ودان 2 تەگىس ۇڭعىلى مىلتىق، 1 پنيەۆماتيكالىق مىلتىق، 1 جارىق- شۋ گراناتاسى جانە ءارتۇرلى كاليبردەگى 27 پاترون الىندى.

الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، تابىلعان قارۋ الماتى ق. «قورعان» قارۋ دۇكەنىنەن ۇرلانعان. الماتى ق. بۇرىن ۇستالعان «قازاقستاندىقتار» ۇقت مۇشەلەرى 19 بىرلىك تەگىس ۇڭعىلى مىلتىقتى ەرىكتى تۇردە تاپسىردى. سونىمەن قاتار الماتى ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارىنان 9 بىرلىك قارۋ، 274 پاترون الىندى. تاراز قالاسىندا انىقتالعان جاسىرىن ورىننان 1 «كالاشنيكوۆ» اۆتوماتى، كاليبرى 5.45 م م 31 پاترون، وقجاتارى بار 2 «ماكاروۆ» پيستولەتى، 12- كاليبرلى ءبىر ۇڭعىلى كەلتە مىلتىق الىندى. پاۆلودار وبلىسىندا 2 كەلتە مىلتىق، 1 «ف-1» گراناتاسى، «PTB140/2» ماركالى پيستولەت جانە ءارتۇرلى كاليبردەگى 70 پاترون بار جاسىرىن ورىن تابىلدى.

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا وق- دارىلەردى ۇرلادى جانە وتكىزدى دەگەن كۇدىكپەن پەتروپاۆل ق. تۇرعىنى ۇستالىپ، ودان «ماكاروۆ» پيستولەتىنە 961 پاترون جانە «كالاشنيكوۆ» اۆتوماتىنا 741 وق- ءدارى تابىلىپ، الىندى. تۇركىستان وبلىسىندا پوليتسيا ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، جەتىساي اۋدانىنىڭ تۇرعىنى ۇستالدى.

تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا كەلتە مىلتىق جانە «كالاشنيكوۆ» اۆتوماتىنا 20 پاترون الىندى. قىزىلوردا وبلىسىندا يەسىز قالعان عيماراتتاعى جاسىرىن ورىننان وپتيكالىق كوزدەۋىشى بار «تيگر» ماركالى 1 كارابين جانە وعان 17 پاترونى بار 2 وقجاتار الىندى. اتىراۋ وبلىسىندا 12 كاليبرلى 2 تەگىس ۇڭعىلى كەلتە مىلتىق الىندى. زاڭسىز اينالىمنان بارلىق الىنعانى: 47 بىرلىك قارۋ، 2 گراناتا، 2398 وق- ءدارى. وسى فاكتىلەر بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلۋدە.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram