ۋكراينا قارۋلى كۇشتەرى بىرنەشە قالانى قايتارىپ الدى

None
None
نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - ءوز كەزەگىندە، ۋكراينانىڭ قارۋلى كۇشتەرى كيەۆ تۇبىندەگى يرپەن قالاسىن باسقىنشىلاردان تازارتتى.

جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرىنىڭ مالىمدەۋىنشە، الداعى ۋاقىتتا ورىس اسكەرى ءوز شابۋىلىن قايتا جالعاستىرۋى مۇمكىن. سوندىقتان تۇرعىندارعا قالاعا ورالماۋعا كەڭەس بەرىلدى. ايتا كەتەيىك، دەمالىس كۇندەرى ۋكراينا اسكەرى ەلدىڭ شىعىسىندا تاعى ءبىر قالانى ءوز باقىلاۋىنا العان. قازىر اكىمشىلىك شاھاردى قالىپتى ومىرگە قايتارۋعا تىرىسىپ جاتىر. قولدا بار مالىمەت بويىنشا، بىرنەشە نىسان ءالى مينادان تازارتىلماعان. ونىڭ ىشىندە اۋرۋحانادا دا بار كورىنەدى. ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ ايتۋىنشا، كيەۆ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك بولىگى ءالى كۇنگە دەيىن رەسەيلىكتەردىڭ باقىلاۋىندا. تاراپتار ورتاق شەشىم تاپپاعاندىقتان، ۋكراينادا ءالى ۇرىس ءجۇرىپ جاتىر. جاعداي، اسىرەسە، ماريۋپول قالاسىندا قيىن. جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ ايتۋىنشا، شاھار گۋمانيتارلىق اپات الدىندا تۇر. ءماريۋپولدىڭ قورشاۋدا قالعانىنا 1 ايعا جۋىقتادى. قالا باسشىسى ۆاديم بويچەنكونىڭ ايتۋىنشا، قازىر مۇندا 170 مىڭداي بەيبىت تۇرعىن قالىپ وتىر. 300 مىڭدايى باسقا جاققا كەتىپ قالعان. قارۋلى قاقتىعىس كەزىندە قالادا 5 مىڭ ادامنىڭ قازا بولعانى حابارلاندى. ونىڭ 210 ى بالا. نىسانداردىڭ 90 پروتسەنتى جەرمەن جەكسەن بولدى.

ۆلاديمير زەلەنسكي، ۋكراينا پرەزيدەنتى:

- باسقىنشىلار يرپەن مەن كيەۆتەن قۋىلىپ جاتىر. ءبىراق ايماق قاۋىپسىز دەۋگە ءالى ەرتە. ۇرىس ءجۇرىپ جاتىر. ورىس اسكەرى كيەۆ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىن ءوز باقىلاۋىندا ۇستاپ وتىر.

www.24.kz

سوڭعى جاڭالىقتار