قايىربەك وسكەنبايەۆ كەڭسە قاعازىنىڭ باعاسى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرگەن ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترى قايىربەك وسكەنبايەۆ كەڭسە قاعازىنىڭ باعاسى قالاي رەتتەلەتىنىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازاقستان كەڭسە قاعازىنىڭ سونشالىق تاپشىلىعى بولادى دەپ ويلامايمىن. ويتكەنى ماسەلە باعانىڭ قالىپتاسۋىندا بولىپ تۇر. قانداي باعامەن ساتىلىپ جاتىر دەگەندەي. قازىر ءبىز قاعازدى سىرتتان اكەلەمىز. نەگىزگى جەتكىزۋشى رەسەي فەدەراتسياسىنان %61 ى كەلەدى. قاجەت بولعان جاعدايدا ءبىزدىڭ بيزنەس- قۇرىلىمدار باعدارىن يكەمدەيدى دەپ ويلايمىن. قاندايدا دا ءبىر كەدەرگىلەر تۋىنداپ جاتسا، قاعاز جەتكىزۋدىڭ بالاما مارشرۋاتتارى جەتكىلىكتى. بىزدە قاعاز كەسۋ ءوندىرىسى بار. ياعني، رۋلونداعى قاعاز ءوندىرىسى بار. ەكى سونداي زاۋىت بار. ال شيكىزاتتى باسقا ەلدەردەن اكەلەمىز»، - دەدى مينيستر.

ونىڭ ايتۋىنشا، باعانىڭ ءوسۋىن قۇزىرلى ورگاندار تەكسەرۋى قاجەت.

«باعانى قاداعالايتىن ارنايى ورگاندار بار، سولار تەكسەرەدى. باعانىڭ نەگە ءوسىپ جاتقانىن بىلمەيمىن. ويتكەنى كەشە عانا مەنىڭ تاپسىرمام بويىنشا ماماندار «Abdi « كومپانياسىنا بارىپ قايتتى. ولار 3000 تەڭگەدەن ساتىپ جاتسا، وزگە دۇكەندەر 5-6 مىڭ تەڭگەدەن ساتقان. ءبىراق بۇگىن تاڭاەرتەڭ «Abdi « جە باعانى كوتەرگەنىن ەستىدىم. ءتيىستى ورگاندار تەكسەرەتىن شىعار. ويتكەنى بۇل وزگە ورگانداردىڭ قۇزىرىنداعى شارۋا» ، - دەدى قايىربەك وسكەنبايەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار