ۋكراينا اسكەرى ورىستار باسىپ العان ءبىر قالانى ازات ەتتى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ۋكراينا اسكەرى كيەۆ وبلىسىنداعى يرپەن قالاسىن باسقىنشىلاردان ازات ەتتى.

بۇل جايلى قالا اكىمى الەكساندر ماركۋشين مالىمدەدى.

«ءوزىمىزدىڭ يرپەن قالاسى رەسەي اسكەرىنەن ازات ەتىلدى! ۋكراينا، ابىرويىڭ اسسىن! قالانى قورعاعان جاۋىنگەرلەرگە اتاق-داڭق! قازا بولعان ساربازداردىڭ رۋحىنا باس يەمىز!»، - دەدى ماركۋشينا ۆيدەو ۇندەۋ جولداپ.

ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر قالانىڭ ىشىندە رەسەي اسكەرىنەن قالعان ساربازداردىڭ كوزىن قۇرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. رەسەي اسكەرى تاعى دا شابۋىل جاساۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىك بارىن دا ايتتى.

«قالاعا شابۋىل جاسالارى انىق. ءبىز دە بەرە قويمايمىز، اقتىق دەمىمىز قالعانشا قورعايمىز»، - دەدى مەر.

يرپەن قالاسى - كيەۆ قالاسىنان 44 شاقىرىم جەردە جاتقان، 60 مىڭ حالقى بار قالا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram