ءمۇفتيات بيىلعى رامازان ايىنىڭ باستالىپ اياقتالاتىن ۋاقىتىن ايتتى

None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلوردادا باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلىنىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتورالقا ءماجىلىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ءمۇفتيات مالىمەتىنە سەنسەك، ق م د ب ءتوراعاسى ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى: «ساناۋلى كۇندەردەن سوڭ قاسيەتتى رامازان ايى باستالادى. مۇسىلمان ۇمبەتى ءۇشىن رامازان - ەرەكشە اي. مەيىرىم مەن كەشىرىمگە، ساۋاپقا تولى ايدى ادەتتەگىدەي ءوز دەڭگەيىندە وتكىزۋدى اللا ءناسىپ ەتسىن! وسى ايدا مەيلىنشە قايىرىمدىلىق ءىس- شارالاردى كوبىرەك اتقارۋعا شاقىرامىن» دەدى.

ءتورالقا ماجىلىسىندە نايب ءمۇفتي، شاريعات جانە ءپاتۋا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى سانسىزباي قۇربان ۇلى بيىل قاسيەتتى رامازان ايى 2-ساۋىردەن باستالاتىنىن، وزبەكستان، قىرعىزستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىمەن كەڭەسىپ، وسىنداي ورتاق شەشىم قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى. ماجىلىستە «زەكەت جانە قايىرىمدىلىق» قورىنىڭ ديرەكتورى قانات قىدىرمين قاسيەتتى ايدا اتقارىلاتىن قايىرىمدىلىق ءىس-شارالار تۋرالى باس مۇفتيگە باياندادى.

ايتا كەتسەك، بيىل رامازان ايى 2-ساۋىردە باستالىپ، 1-مامىردا اياقتالادى. ورازا 30 كۇن بولماق. 2-مامىر - ورازا ايت كۇنى. 27-ساۋىردەن 28-ساۋىرگە قاراعان ءتۇن - قادىر ءتۇنى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram