قور نارىعىندا دوللار ارزانداپ، تەڭگە نىعايدى

None
None
الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىلارى بويىنشا، تەڭگەنىڭ 1 دوللارعا قاتىستى باعامى ارزاندادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

تاڭعى ساۋدا- ساتتىق مالىمەتىنە قاراعاندا، دوللار باعامى 23-ناۋرىز كەشىمەن سالىستىرعاندا 3,87 تەڭگەگە تومەندەپ، 1 دوللار 501,49 تەڭگە بولدى.

ۇلتتىق بانكتىڭ 24-ناۋرىزداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 505,22 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتىلەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى 503,75 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 509,49 تەڭگە. ال نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى 505,25 تەڭگەدەن بولسا، ال ساتىپ الۋ قۇنى - 510,98 تەڭگە.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram