حاركوۆ قالاسىندا مىڭعا جۋىق ءۇيدىڭ تاس- تالقانى شىققان

None
None
نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - بۇل تۋرالى «حابار 24» شاھار مەرى يگور تەرەحوۆكە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

ونىڭ بايانداۋىنشا، ايماقتا بارلىعى 1143 ينفراقۇرىلىم جەرمەن جەكسەن بولدى. اراسىندا 60 تان استام مەكتەپ پەن 8 اۋرۋحانا بار. رەسەي شەكاراسىنا جاقىن ورنالاسقان حاركوۆ - كولەمى جاعىنان ۋكراينانىڭ كيەۆتەن كەيىنگى ەكىنشى قالاسى. سوعىس باستالعاندا وندا 1 ميلليون 400 مىڭ ادام تۇراتىن. ال رەسەي اسكەرى ءالى كۇنگە دەيىن شاھاردى باسىپ الا الماعان. تەك ايماقتى بومبالاپ، اۋە شابۋىلدارىن ۇدەتىپ جاتىر. اتىس- شابىس كەزىندە تۇرعىندار كوبىنەسە مەترودا جاسىرىنادى. قازىردىڭ وزىندە جەر استى جولىندا 15 مىڭداي ادام پانالاپ ءجۇر.

سوڭعى جاڭالىقتار