اۋا رايىنىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى نۇر- سۇلتاننان شىعاتىن بىرنەشە جول اشىلدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - اۋا رايىنىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى نۇر- سۇلتاننان شىعاتىن بىرنەشە جول كولىك قوزعالىسى ءۇشىن اشىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ساعات 6.40-تا اۋا- رايىنىڭ تۇراقتانۋىنا بايلانىستى نۇر- سۇلتان - قابانباي باتىر - كيەۆكا - تەمىرتاۋ رەسپۋبليكالىق تاس جولىنىڭ قابانباي اۋىلىنىڭ 16 - 51 شاقىرىم ۋچاسكەسى. قابانباي باتىر - قاراعاندى ​​وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن اۆتوكولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىسى اشىلدى.

ساعات 7.30-دا اۋا رايىنىڭ تۇراقتاندىرۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار نۇر- سۇلتان - ەرەيمەنتاۋ - شىدەرتى تاس جولىنىڭ 16-200 شاقىرىمى، نۇر- سۇلتان ۋچاسكەسى - نۇر- سۇلتان - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسى اۆتوكولىكتەردىڭ بارلىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن اشىلدى.

ال 23-ناۋرىز كۇنى ساعات 20.00-دە نۇر- سۇلتاننان شىعاتىن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ەكاتەرينبۋرگ - الماتى تاس جولىندا، نۇر- سۇلتان - اتباسار ۋچاسكەسىنىڭ 1247 - 1003 شاقىرىمىندا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسى جانداناتىنى تۋرالى حابارلاندى.

23-ناۋرىزدا كۇندىز اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەلوردادان شىعاتىن بارلىق جولدار جابىلعانى تۋرالى ءمالىم ەتىلگەن بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار