قاڭتار وقيعاسى: الماتىدا ۇرلانعان قارۋدىڭ كەزەكتى پارتياسى تاركىلەندى

None
None
الماتى. قازاقپارات - الماتىدا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋدىڭ كەزەكتى پارتياسى تاركىلەندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ق ر ءى ءى م كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى وڭال بەكەيەۆتىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا كولىك پوليتسەيلەرى الماتى قالاسىنىڭ 21 جاستاعى تۇرعىنىن انىقتاپ، ۇستادى.

اتالعان ازامات قاڭتار وقيعاسىنان كەيىن ءوزىنىڭ تانىسىمەن بىرگە تۇركسىب اۋدانىندا ورنالاسقان قاراۋسىز قالعان عيماراتتىڭ جەرتولەسىنە ەكى اتىس قارۋىن جاسىرعان.

«تەكسەرۋ بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ بۇرىن ادام توناعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانى انىقتالدى. اتىس قارۋى تاركىلەندى. سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياسىندا باسقا دا قاتىسى بار ادامداردىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋ ماقساتىندا بارلىق قاجەتتى ءىس-شارالار جۇرگىزىلۋدە»، دەدى و. بەكەيەۆ.

دەپارتامەنتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن تۇسكەن مالىمەتكە قاراعاندا، كولىك پوليتسەيلەرى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قارۋ ۇرلاۋعا قاتىسى بار 8 ادامدى قولعا ءتۇسىردى. ولاردان بارلىعى 60 قارۋ تاركىلەندى.

ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ءۇش ادامنان ۇرلانعان تاۋارلاردىڭ 200 دەن استام ءتۇرى تاركىلەنگەنىن جازعان بولاتىنبىز.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram