ب ۇ ۇ: ۋكرايناداعى قارۋلى قاقتىعىستان بەيبىت حالىق اراسىندا شىعىن كوپ

None
None
نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - ۋكراينادا قارۋلى قاقتىعىس باستالعالى 726 بەيبىت تۇرعىن قازا تاۋىپ، 1 مىڭنان اسا ادام جارالانعان.

مارقۇمداردىڭ 52 ءسى - بالا. ب ۇ ۇ ساياسي ماسەلەلەر جونىندەگى ءبولىمىنىڭ باسشىسى روزماري ديكارلو قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە وسىلاي دەپ مالىمدەپ، بۇل ارەكەتتەردى تىڭعىلىقتى تەكسەرۋدى جانە كىنالىلەردى جاۋاپقا تارتۋعا شاقىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، بەيبىت حالىق اراسىندا قۇرباندار سانى مەن ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا كەلتىرىلگەن شىعىن وراسان زور. مىسالى، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى 43 ەمدەۋ ورنىنا شابۋىل جاسالعانىن ايتادى. سالدارىنان 12 ادام كوز جۇمىپ، ونداعان تۇرعىن جارالانعان.

روزماري ديكارلو، ب ۇ ۇ ساياسي ماسەلەلەر جونىندەگى ءبولىمىنىڭ باسشىسى:

- شىن مانىندە قارۋلى قاقتىعىستان قازا تاپقاندار مەن جارالانعاندار رەسمي اقپاردان الدەقايدا كوپ. سەبەبى ەلدى مەكەندەر اۋقىمدى قارۋلارمەن اتقىلانىپ جاتىر. سالدارىنان جۇزدەگەن ءۇي مەن اۋرۋحانا، مەكتەپتەر تالقاندالىپ بۇلىنگەن.

www.24.kz


سوڭعى جاڭالىقتار