ناۋرىز مەيرامىندا قازاقستاندىقتار قانشا كۇن دەمالادى؟

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - كەلەسى اپتادا قازاقستاندىقتار ناۋرىز مەرەكەسىن تويلايدى. ەل تۇرعىندارى بەس كۇن قاتارىنان دەمالادى.

ناۋرىز مەيرامى كەزىندە اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىن قازاقستاندىقتار 5 كۇن قاتارىنان دەمالادى - 2022 -جىلدىڭ 19، 20، 21، 22، 23-ناۋرىزىندا.

اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەرگە سەنبى 19-ناۋرىز جۇمىس كۇنى، ودان كەيىن 4 كۇن - 2022 -جىلدىڭ 20، 21، 22، 23-ناۋرىزى دەمالىس.

ايتا كەتەيىك، بيىل قازاقستاندىقتار جالپى 245 كۇن جۇمىس ىستەپ، 120 كۇن دەمالادى. 2022 -جىلعى بارلىق مەرەكە مەن دەمالىس كۇندەرى كۇنتىزبەسىن سىلتەمەدەن كورە الاسىز.

سوڭعى جاڭالىقتار