تۇركىستان وبلىسىندا جاڭبىر سۋى تولاستار ەمەس

None
None
نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسىنىڭ ماقتاارال مەن جەتىساي اۋداندارىندا تولاسسىز جاۋعان جاڭبىر سۋىن سورۋ جۇمىستارى ءالى ءجۇرىپ جاتىر.

توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، قىزىلسۋدى قانشا سورعانمەن تولاستار ءتۇرى جوق. وتكەن اپتادان بەرى 169 اۋلاعا سۋ جايىلعان. قازىر ايماقتا دەپارتامەنتتىڭ جۇزدەن استام قىزمەتكەرى مەن جەرگىلىكتى ەرىكتىلەر ءجۇر. ولار بۇگىنگە دەيىن موتوپومپالاردىڭ كومەگىمەن 19 مىڭ تەكشە مەتر سۋ سورعىزعان.

تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك اۋداندارىندا بىرنەشە كۇننەن بەرى اۋا رايى قۇبىلىپ، نوسەر جاڭبىر تولاستاماي تۇر. سالدارىنان بىرنەشە اۋىلدا جەراستى سۋلارى كوتەرىلىپ، اۋلالارعا تاراعان. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الداعى ەكى كۇندە تاعى دا جاۋىن- شاشىن بولادى.

ەرىك سارىبايەۆ، وبلىستىق ت ج د باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:

- بۇگىنگى كۇنگە دەيىن تۇسكەن جاڭبىردىڭ مولشەرى 66 م م قۇراپ وتىر. بۇل كوپ جىلدىق نورمالاردى الاتىن بولساق، 17 م م بولۋ قاجەت ەدى. تۇرعىن ۇيلەردىڭ قۇلاۋى تۋرالى اقپارات جوق. الايدا 1-2 قورا- قوپسىلاردىڭ قۇلاۋ فاكتىلەرى ورنى الدى.

www.24.kz


سوڭعى جاڭالىقتار