داۋرەن ابايەۆ: توتەنشە جاعداي - جۋرناليستەردىڭ قۇقىعىن شەكتەۋگە سىلتاۋ بولا المايدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – 11-ساۋىردە اتىراۋ وبلىسىندا ك ت ك ارناسى جۋرناليستەرىنىڭ ۇستالعانى تۋرالى حابار تاراعان بولاتىن.

اتالمىش وقيعاعا قاتىستى بۇگىن ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اتاپ ايتقاندا كەشە ايماق اكىمدىگى جۋرناليستەردىڭ كارانتين رەجيمىن بۇزعانى تۋرالى حابارلاما تاراتقان ەدى.

«ەلدە قازىرگى ۋاقىتتا توتەنشە جاعداي ەنگىزىلگەنىن، قاتاڭ كارانتيندىك شارالار قابىلدانعانىن تۇسىنەمىز. ءبارى دە قىزمەتتە. الايدا جەرگىلىكتى بيلىكتى باسپا ءسوز جۇمىسىنا تۇسىنىستىكپەن قاراۋعا شاقىرامىن. بىزدەگى اقپارات بويىنشا جۋرناليستەر كارانتيندىك شەكتەۋلەردى ادەيى بۇزباعان. توتەنشە جاعداي - جۋرناليستەردىڭ قۇقىعىن شەكتەۋگە سىلتاۋ بولا المايدى. جۋرناليستەر قازىر قاۋىرت جۇمىستا، دۇرىس اقپارات الۋ قۇقىعىمىزدى ىسكە اسىرا وتىرىپ، الدىڭعى شەپتە ءجۇر. ول تۋرالى ۇمىتپايىق»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار