كوروناۆيرۋستان قايتىس بولعاندار بولەك زيراتقا جەرلەنە مە

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - كوروناۆيرۋستان قايتىس بولعان ادامدار كەز كەلگەن زيراتتا جەرلەنە بەرەدى.

بۇل تۋرالى ق ر د س م تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن جانە قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى جانات جامالبەكوۆا ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ادامنىڭ كوروناۆيرۋستان قايتىس بولعانى زەرتحانالىق زەرتتەۋلەر ارقىلى انىقتالعان بولسا، وندا مۇردەنى تۋىستارىنا جەرلەۋگە بەرمەيمىز. مۇردەنى پاتولوگيالىق- اناتوميالىق سويۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەيدى. مۇردەحانادان تىكەلەي زيرات باسىنا اپارىپ جەرلەۋگە بەرەمىز. وسىنداي تالاپ بار. بۇل رەتتە مۇردەنى جەرلەۋ ءۇشىن باسقا زيرات قاجەت ەمەس. قازىرگى قالا ىشىندەگى نەمەسە اۋىل شەتىندەگى زيراتتارعا جەرلەي بەرۋگە بولادى»، - دەدى ول.

دەگەنمەن، ونىڭ ايتۋىنشا، جەرلەۋ راسىمدەرىندە سانيتارلىق- ەپيدەميولوگيالىق تالاپتار، بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى ساقتالۋى ءتيىس.

«جانازاعا تەك جاقىن تۋعان- تۋىستارىنىڭ بولعانى دۇرىس. ولار جانازا كەزىندە 1-2 مەتر ارا قاشىقتىق ساقتاپ، مەديتسينالىق ماسكا تاققاندارى ءجون. ءمايىتتى دە تەك مۇردەحانادا عانا جۋىندىرۋ كەرەك. جەرلەۋ راسىمىنە قاتىساتىن ادامدار ۆيرۋستان قورعايتىن قورعانىس قۇرالدارىن قولدانۋى قاجەت»، - دەدى جانات جامالبەكوۆا.

ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدە 10 ناۋقاس كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن كوز جۇمدى.

اۆتور: مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram