كارانتيندە ۇيدە وتىرىپ نە تاماشالاۋعا بولادى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - بۇگىن ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋمەن ونلاين سۇحبات، ونلاين كونسەرت جانە جانە ونلاين دارىستەر وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

مينيسترلىك ۇسىنعان تىڭ جوبالاردىڭ ءبىرى تاڭعى جاتتىعۋ دەپ اتالادى. بۇل جوبا اياسىندا بۇگىن قازاقستاندىقتار وليمپيادا ويىندارىنىڭ ءۇش دۇركىن جۇلدەگەرى گۋزەل مانيۋروۆامەن بىرگە تاڭعى ساعات 08:00 دە جاتتىعۋ جاسادى.

ال «حالىق قازىناسى: ءبىر تۋىندى تاريحى» جوباسى اياسىندا ساعات 8:30 دا ق ر مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى گۇلفايرۋس دالباعاي قۋانىش جۇماعالييەۆتىڭ «كۇزگى اۋەن»، ساعات 16:30 دا قۇرمانعازى اتىنداعى ق ۇ ك اعا وقىتۋشىسى نۇرگۇل جاقىپبەك سۇگىر ءالي ۇلىنىڭ «ىلمە»، ساعات 22:00 دە ق ر مادەنيەت قايراتكەرى زامزاگۇل ءىزمۇراتوۆا دۇيسەنبىنىڭ «كەربۇلان» كۇيىنىڭ شىعۋ تاريحى جايىندا وي قوزعايدى.

ساعات 12:00 دە كەسكىندەمەشى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى اماندوس اقانايەۆ «قازاقستاندىق كەسكىندەمە تاريحى: تاڭىرشىلدىكتەن قازىرگى زامانعا دەيىن» تاقىرىبىندا ونلاين ءدارىس وقيدى. مۇنان بولەك، ساعات 14:00 دە جاستار اراسىندا الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەگەرى سامات جاقىپوۆ ەركىن كۇرەستەن، 17:00 دە «استانا بالەت» تەاترىنىڭ جەتەكشى سوليسى ديلارا شومايەۆا ءوز سالاسى بويىنشا شەبەرلىك ساباعىن وتكىزەدى.

الەم چەمپيونى، دجيۋ-دجيتسۋدان قازاقستانداعى تۇڭعىش قارا بەلبەۋ يەگەرى ارمانجان رۋزاحۋوۆپەن سۇحبات ساعات 18:00 دە بولادى. ال «كارانتيندەگى جۇلدىز» جوباسى اياسىندا كەشكى ساعات 21:00 دە ءداستۇرلى ءانشى ەرلان رىسقالي مەن اقەركە تاجىبايەۆا ءان سالادى.

اۆتور: مارلان جيەمباي


سوڭعى جاڭالىقتار