ب ۇ ۇ كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا قاۋپى بارىن ەسكەرتتى

None
None
نۇر -سۇلتان. قازاقپارات – COVID-19 پاندەمياسى قوعامدا نارازىلىق تۋعىزىپ، تەرروريزمنىڭ ورشۋىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن.

بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش ايتتى، - دەپ حابارلايدى Fox News.

ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ايتۋىنشا، كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ الەمدەگى بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىككە تيگىزەر قاۋپى بار. سالدارىنان راديكال توپتار زورلىق-زومبىلىق پەن تارتىپسىزدىككە بارۋى مۇمكىن دەيدى.

ول كوروناۆيرۋس جاپپاي تارالعاندىقتان الەمدە تەرروريزمنىڭ ءورشۋ قاۋپى زور ەكەنىن ەسكەرتتى.

«ۇكىمەتتەگىلەردىڭ بارلىعى دەرلىك بار كۇشىن پاندەميامەن كۇرەسۋگە جۇمساپ جاتقان كەزدە تەرروريستىك توپتار سوققى جاساۋى ابدەن مۇمكىن»، - دەيدى انتونيۋ گۋتەرريش.

سوڭعى جاڭالىقتار