كوروناۆيرۋس الەم ەكونوميكاسىنا قانشا تريلليون دوللار شىعىن كەلتىرەتىنى ايتىلدى

None
None
نيۋ-يورك. قازاقپارات - ەكى جىل ىشىندە الەمدىك ەكونوميكاعا جاڭا كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋى سالدارىنان كەلتىرىلەتىن شىعىن سوماسى 5 تريلليون دوللاردان اسادى.

ساراپشىلاردىڭ مۇنداي پىكىرىن سارسەنبى كۇنى Bloomberg اگەنتتىگى جاريالادى.

Citigroup بانك كومپانياسىنىڭ باس ەكونوميسى كەترين ماننىڭ پىكىرىنشە، كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ الەمدىك ەكونوميكاعا كەلتىرەتىن شىعىنى 5 تريلليون دوللاردان اسادى.

JPMorgan Chase بانكىنىڭ ساراپشىلارى اتالعان كورسەتكىشتى 5,5 تريلليون دوللارعا باعالاپ وتىر. ولار دامىعان ەلدەردە 2008-2009 جانە 1974-1975 -جىلدارى ورىن العان ەكونوميكالىق قۇلدىراۋ بولاتىنىن شامالادى.

امەريكانىڭ Morgan Stanley بانكىنىڭ ساراپشىلارى دامىعان ەلدەردە جالپى ىشكى ءونىم كورسەتكىشتەرى داعدارىسقا دەيىنگى دەڭگەيىنە تەك 2021 -جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىندا ورالادى دەگەن پىكىردە. جاڭا كوروناۆيرۋستان تۋىنداعان دەرت 2019 -جىلدىڭ سوڭىندا ورتالىق قىتايدا تىركەلىپ، كوپتەگەن ەلدەرگە تارادى، 11-ناۋرىزدا دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى ونى پاندەميا اتادى.


سوڭعى جاڭالىقتار