ناۋرىزدا كۇرىش، ۇن مەن ەت وندىرۋشىلەر باعانى قانشا پايىز قىمباتتاتتى؟

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ناۋرىز ايىندا قازاقستاندا كۇرىشتىڭ باعاسى - 2 پايىز، قارا ءبيداي ۇنىنا - 3,4 پايىز، مال ەتى 2 پايىز قىمباتتادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ستاتيستيكا كوميتەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«ونەركاسىپ ونىمدەرىن وندىرەتىن كاسىپورىنداردىڭ باعاسى اعىمداعى جىلعى ءۇش ايدا (2020-جىلعى ناۋرىز ايىن 2019-جىلعى جەلتوقسانمەن سالىستىرعاندا) 1,7 پايىز تومەندەدى. باعانىڭ كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندە - 3,2 پايىز، وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 0,5 پايىز تومەندەۋى بايقالدى.

ونەركاسىپتىك ونىمدەر 2,1 پايىز ارزاندادى، ونەركاسىپتىك سيپاتتاعى كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر 2,1 پايىز قىمباتتادى»، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

ستاتيستيكا كوميتەتى سونداي-اق وتكەن ايدا بولعان باعا وزگەرىسىن ءمالىم ەتتى.

اتاپ ايتقاندا، ناۋرىزدا ءوندىرۋشى كاسىپورىندار باعاسى مۇنايعا - 5 پايىز، مازۋتقا - 2,8 پايىز، بەنزينگە - 0,7 پايىز، ديزەل وتىنىنا 0,3 پايىز تومەندەدى. ال مەتال كەندەرىنە - 9,3 پايىز، تابيعي گازعا - 1,5 پايىز، كومىرگە 0,3 پايىز جوعارىلادى. باعا سونداي-اق مىرىشقا - 7,5 پايىز، قارا مەتالدار يلەگىنە - 6,4 پايىز، مىسقا - 3,3 پايىز، قورعاسىنعا 2,7 پايىز تومەندەگەن.

اسىل مەتالدار قۇنى - 2,4 پايىز، اليۋميني 1,4 پايىز قىمباتتادى.

«وندىرۋشىلەر باعاسىنىڭ كۇرىشكە - 2 پايىز، قۇس ەتىنە - 1 پايىز، بالىققا 0,6 پايىز تومەندەگەنى، جارمالارعا جانە قارا ءبيداي ۇنىنا - 3,4 پايىز، مال ەتىنە - 2 پايىز، ءسۇت ونىمدەرىنە - 1,9 پايىز، وسىمدىك مايىنا - 1,8 پايىز، ءبيداي ۇنىنا - 1,3 پايىز، ماكارون ونىمدەرىنە - 0,9 پايىز، شايعا - 0,7 پايىز، نانعا جانە قانتقا 0,5 پايىز جوعارىلاعانى تىركەلدى»، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram