نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ دەنساۋلىق جاعدايى جاقسى - ايدوس ۇكىباي

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەلباسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي ەل ىشىندە نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ دەنساۋلىق جاعدايىنا قاتىستى تاراعان قاۋەسەتتى جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«كەشە قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ءبىرقاتار ءوڭىر اكىمدەرىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. وسى ورايدا ءبىرىنشى كەزەكتە، توتەنشە جاعداي كەزىندە حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىنىڭ تالقىلانۋى قالىپتى جاعداي. قاتاڭ كارانتيندىك تالاپتار اياسىندا ەلباسىنىڭ جۇمىس كابينەتىنە كىرۋ تۇرعىسىندا دا شەكتەۋ بار ەكەنىن ءتۇسىنۋ كەرەك. الايدا شەكتەۋگە قاراماستان، باسپا ءسوز قىزمەتى تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ قىزمەتى تۋرالى حالىقتى دەر كەزىندە اقپاراتتاندىرۋعا تىرىسۋدا»، - دەدى ايدوس ۇكىباي.

وسى ورايدا ول باسپا ءسوز قىزمەتى بۇعان دەيىن تاراعان قاۋەسەتتەرگە شولۋ جاساپ، ولارعا قاتىستى پىكىر بىلدىرمەگەنىن اتاپ ءوتتى. «دەگەنمەن سوڭعى كەزدەرى جەكەلەگەن ادامدار ەلدەگى جاعدايدى تۇراقسىزداندىرۋ بويىنشا بەلسەندى ارەكەتتەر جاساۋدا. ونىڭ ىشىندە ەلباسىنىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى شىندىققا جاناسپايتىن قاۋەسەت تاراتۋعا تىرىسۋدا. وسىنىڭ بارلىعى - ارانداتۋ مەن جالعان اقپارات»، - دەپ اتاپ ءوتتى باسپا ءسوز حاتشىسى.

وسى ورايدا ا. ۇكىباي تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ دەنساۋلىق جاعدايى جاقسى ەكەنىن، سونىمەن قاتار ەلباسى وتان يگىلىگى ءۇشىن كارانتين كەزىندە دە جۇمىس جالعاستىرىپ جاتقانىن قاداپ ايتتى. «ەگەر دە بىرەۋدىڭ كۇمانى بولسا، كەشە ەلباسى سويلەسكەن اكىمدەردىڭ كەز كەلگەنىنەن سۇراسىن. ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردىڭ بارلىعى توقتاعان كەزدە، تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن جۇمىس كەزدەسۋلەرى نەمەسە كەڭەستەردەن ۆيدەوجازبانى جەكە ءوزىم جاساۋعا ۋادە ەتەمىن»، - دەدى ايدوس ۇكىباي.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ەلباسى ءوڭىر اكىمدەرىمەن حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ دايىندىعىن تالقىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار