قوستاناي وبلىسىندا ءبىر ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا تاعى 7 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

Coronavirus2020.kz مالىمەتىنە سەنسەك، 3- ءساۋىر 18.10 ۋاقىتىنداعى ەپيدەميولوگيالىق جاعداي بويىنشا، كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 7 ادام تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام، جامبىل وبلىسىندا - 2 ادام، تۇركىستان وبلىسىندا - 3 ادام، قوستاناي وبلىسىندا - 1 ادام. ايتا كەتەيىك، وسى ساعاتتا نۇر- سۇلتان قالاسى بويىنشا 199 ادام، الماتى قالاسىندا - 93 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 22 ادام، اقمولا وبلىسىندا - 19 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 20 ادام، جامبىل وبلىسىندا - 8 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 11 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 4 ادام، الماتى وبلىسىندا - 9 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 7 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 18 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 26 ادام، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، تۇركىستان وبلىسىندا - 19 ادام، قوستاناي وبلىسىندا - 1 ادام، جالپى 460 ناۋقاس بار.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram