ا ق ش- قا رەسەيدەن مەديتسينالىق قۇرال- جابدىق جەتكىزىلدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ا ق ش كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسۋ ءۇشىن رەسەيدەن مەديتسينالىق قۇرال- جابدىق ساتىپ الدى، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

اتاپ ايتقاندا، وكپەنى جاساندى جەلدەتەتىن اپپارات، مەديتسينالىق بەتپەردە، رەسپيراتور مەن تاعى دا باسقا قاجەتتى زاتتار بار.

اقپارات كوزدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاياۋدا ەكى ەلدىڭ باسشىلارى تەلەفون ارقىلى حابارلاسىپ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالىپ، تاراپتاردىڭ ءبىر- بىرىنە جاردەمدەسۋ كەرەك دەگەن شەشىمگە كەلدى. ماسكەۋ ايەرودرومىنان شىققان ۇشاق نيۋ- يوركتەگى دجون كەننەدي اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايعا قوندى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram