قازاقستاندا كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسكە قانشا قارجى باعىتتالدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «حابار 24» تەلەارناسىندا وتكەن بريفينگىدە ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسكە قانشا قارجى جۇمسالاتىنى جانە قانداي ماقساتقا باعىتتالعانىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسكە تىكەلەي بولىنگەن قارجى مالىمەتىنە توقتالعان مينيستر، «بۇل تۇرعىدا پرەزيدەنت جاريالاعان داعدارىسقا قارسى شارلارعا قاتىستى ەمەس. كوروناۆيرۋسقا قارسى كۇرەس شارالارىنا قارجى ۇكىمەت رەزەرۆىنەن ءۇش رەت ءبولىندى»، - دەدى. وسى ورايدا 29 - قاڭتارداعى ءبىرىنشى ترانش اياسىندا 1 ميلليارد 609 ميلليون تەڭگە، 21 - اقپاندا قوسىمشا 428 ميلليون 227 مىڭ تەڭگە ءبولىندى. سونداي- اق ءۇشىنشى رەت 25 - ناۋرىزدا 21 ميلليارد 430 ميلليون تەڭگە باعىتتالدى. بۇل قارجى دارىلىك زاتتاردى، مەديتسينالىق جابدىقتار مەن زەرتحانالىق قۇرالداردى الۋعا، سونىمەن قاتار مەديتسينالىق ماسكا مەن قولعاپ، قورعانىس كيىمدەرى مەن تەستىلەرگە ءبولىندى. مۇنىمەن قوسا، بۇل شىعىندار ازاماتتاردى ەۆاكۋاتسيالاۋعا، شۇعىل مەديتسينالىق كومەككە، دەزينفەكسيا زاتتارىن الۋعا جانە باسقا دا قاجەتتى شارالارعا نەگىزدەلدى.

«كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسكە جۇمىلدىرىلعان مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرگە ۇستەمە تولەم جاساۋ ماقساتىندا بيۋدجەتتى ناقتىلاۋعا ءوتىنىم جەكە ەنگىزىلدى»، - دەدى د. ابايەۆ.

اۆتور: رۋسلان عابباسوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram