نۇر- سۇلتان مەن الماتىدا ۆولونتەرلەر مىڭعا جۋىق كومەك اكسياسىن وتكىزدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ ىندەتپەن كۇرەس كەزەڭىندە ەرىكتىلەردىڭ قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى تۋرالى ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«وسى كۇردەلى كەزەڭدە اسا ماڭىزدى جۇمىس اتقارىپ جاتقان ۆولونتەرلەر قىزمەتىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. مىسالى، تەك نۇر- سۇلتان مەن الماتى قالالارىنىڭ وزىندە ولار مىڭعا جۋىق كومەك اكسياسىن وتكىزىپ، 30 مىڭ ادامعا جاردەم بەردى. 8 مىڭداي وتباسىنا ازىق- تۇلىك اپاردى. وسى ەكى قالانىڭ وزىندە ۆولونتەرلەر مۇقتاج ادامدارعا 200 مىڭعا جۋىق مەديتسينالىق ماسكا تاراتتى»، - دەدى مينيستر «حابار 24» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىنەن.

ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە ەرىكتىلەر ءدال وسىنداي مۇقتاج ادامدارعا ازىق- تۇلىك، ءدارى- دارمەك، ءبىرىنشى كەزەكتى قاجەتتى زاتتارىن اپارىپ بەرۋدە.

اۆتور: رۋسلان عابباسوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار