ديماش قۇدايبەرگەن: ۇيدەن شىقپاڭىز، بۇل ءازىل ەمەس

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن بارلىق جانكۇيەرلەرىن كوروناۆيرۋس ىندەتى كەزىندە ۇيدەن شىقپاۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ءانشى بەينەۇندەۋىن Instagram-داعى پاراقشاسىندا جاريالادى.

«مەن سىزدەردى قاتتى ساعىنىپ، بەينە جازۋدى شەشتىم. وتىنەمىن، ۇيدەن شىقپاڭىزدار. بۇل ءازىل ەمەس، وتە كۇردەلى جايت، ۇيدە قالىڭىز. بۇل ۆيرۋستى جەڭەتىنىمىزگە سەنەمىن، سەبەبى ءبارى دە وتكىنشى. مەن وعان سەنەمىن، مەن سىزدەرگە سەنەمىن، وزدەرىڭىزدى قورعاپ جۇرىڭىزدەر. ءبىز ۇيدە وتىرۋعا ءتيىسپىز»، - دەدى ءانشى.

ديماش بۇل ۆيدەونى ۇيدە، قازاقستان ەلورداسىندا جازىپ وتىرعانىن، ۇيدە ىنىلەرىمەن Play station ويناپ وتىرعانىن ايتتى.


سوڭعى جاڭالىقتار