نۇر-سۇلتان قالاسىندا كوروناۆيرۋستان ءبىر ادام كوز جۇمدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - نۇر-سۇلتان قالاسىندا كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن 1 ادام كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

قازاقستان بويىنشا وسىمەن ەكىنشى ادام ىندەتتەن قايتىس بولىپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram