ۇلتتىق كەڭەس مۇشەلەرى قازاقستاندىقتاردى ۇيدە وتىرۋعا شاقىردى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى، اتاپ ايتقاندا جانىبەك قوجىق، ەرلان سايروۆ، اسحات سادىرباي، اينۇر ءسابيتوۆا، داۋرەن قۋات، ارمان قاشكىنبايەۆ، تولەۋتاي راحىمبەكوۆ الەۋمەتتىك جەلىدە قازاقستاندىقتارعا ۆيدەوۇندەۋ جولدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بەلگىلى قوعام قايراتكەرلەرى ازاماتتاردى كارانتين ءتارتىبىن ساقتاۋعا، قاۋىپسىزدىك بويىنشا ەسكەرتپەلەردى ەستەن شىعارماۋعا شاقىرادى. ايتا كەتسەك بۇعان دەيىن دە قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ ءبىر شوعىرى مەن ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى پاندەميا مەن ەكونوميكالىق داعدارىس ۋاقىتىنداعى پرەزيدەنتتىڭ ارەكەتىن قولداۋ تۋرالى ۇندەۋ جاساعان ەدى.سوڭعى جاڭالىقتار