قاراعاندى وبلىسىنىڭ بىرنەشە قالاسى كارانتينگە جابىلادى

None
None
قاراعاندى. قازاقپارات - قاراعاندى، اباي، ساران، تەمىرتاۋ، شاحتينسك قالالارى 2020 -جىلعى 30 -ناۋرىزدان باستاپ كارانتينگە جابىلادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قاراعاندى وبلىسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرىنىڭ 2020 -جىلعى 29 -ناۋرىزداعى «قاراعاندى، اباي، ساران، تەمىرتاۋ، شاحتينسك قالالارىنىڭ اۋماعىندا كارانتين ەنگىزۋ تۋرالى» قاۋلىسىنا سايكەس اتالعان قالالاردىڭ اۋماعىندا 2020 -جىلدىڭ 30 - ناۋرىزىندا ساعات 00.00 - دەن باستاپ كاسىپكەرلىك جانە (نەمەسە) وزگە دە قىزمەت پەن حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ جاعدايى ەرەكشە جاعدايدا كارانتين رەجيمى ەنگىزىلەدى»،-دەدى قاراعاندى وبلىسىنىڭ باس سانيتارلىق دارىگەرى قانات اسقاروۆ.

اتالعان قالا تۇرعىندارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 2020 -جىلعى 15 -ناۋرىزداعى № 285 جارلىعىنا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا توتەنشە جاعداي رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ 2020 -جىلعى 17 -ناۋرىزداعى № 2 شەشىمىنە سايكەس توتەنشە جاعداي رەجيمىن ساقتاۋلارى قاجەت. قاۋلىعا سايكەس، ازاماتتارعا تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ اۋماقتىق باسقارمالارىنىڭ رۇقساتىنسىز قالالاردان تىس جەرلەرگە شىعۋدى شەكتەيدى. سونداي- اق، جاياۋ جانە كولىكتە قالالار بويىنشا قوزعالىستى بارىنشا شەكتەيدى؛ ساۋدا جانە ءدارىحانا وبەكتىلەرىنە بارعان كەزدە جانە قوعامدىق كولىكتى پايدالانعان كەزدە، سونداي- اق جۇمىس ورىندارىندا ءبىر- بىرىنەن كەمىندە ەكى مەتر قاشىقتىقتى ساقتاۋعا؛ رەسپيراتورلىق ينفەكتسيانىڭ العاشقى بەلگىلەرى (تۇمسىق، تۇنشىعۋ، تەمپەراتۋرا) پايدا بولعان كەزدە 103 ءنومىرى بويىنشا جەدەل مەديتسينالىق جاردەم شاقىرۋ ارقىلى مەديتسينالىق ۇيىمدارعا بارماي، ۇيدە مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن دەرەۋ جۇگىنۋگە؛ كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ەرەسەك ادامداردىڭ ەرتىپ ءجۇرۋىنسىز ءجۇرىپ- تۇرۋىنا تىيىم سالادى.؛

65 جاستان اسقان ادامداردىڭ كوشەگە شىعۋىنا تىيىم سالادى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كۇشىمەن ارنايى كۇتىم ۇيىمداستىرادى. قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنداعى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە كەلەتىن بولساق، ءجىتى رەسپيراتورلىق جۇقپالار (جوعارى تەمپەراتۋرا، جوتەل، تۇمسىق جانە ت. ب. ) بار كەلۋشىلەردى وبەكتىلەرگە جىبەرمەۋ جانە كۇشەيتىلگەن دەزينفەكسيالىق رەجيمدى ەنگىزۋ تۋرالى قاۋلى قابىلداندى.:

- وسى قاۋلىنىڭ بارلىق تارماقتارىن قاتاڭ ساقتاۋ جانە ونىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ. بارلىق مەنشىك نىسانىنداعى ۇيىمداردىڭ باسشىلارىنا:

- جۇمىس كۇنىن 2 ساعاتقا قىسقارتۋ؛

- جۇمىس ورىندارىن ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە اقى تولەنەتىن دەمالىس بەرۋ ارقىلى قىزمەتكەرلەردى قاشىقتىقتان جۇمىسقا اۋىستىرۋ تۋرالى ماسەلەنى قاراستىرۋ.

ءبىلىم بەرۋ نىساندارى بويىنشا-6 -ساۋىردەن باستاپ قاشىقتىقتان وقىتۋعا اۋىستىرىلادى. وسىلايشا، 2020 -جىلعى 30 -ناۋرىزدا 00.00 ساعات قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسقا وڭىرلەرىنىڭ اۋماعىنا covid - 19 كوروناۆيرۋستىق جۇقپاسىنىڭ تارالۋىنىڭ جولىن كەسۋ ماقساتىندا ادامداردىڭ قالالاردىڭ كارانتيندىك ايماعىنا/اۋماقتارىنا كەلۋىنە- شىعۋىنا تىيىم سالىنادى.

سوڭعى جاڭالىقتار