ونلاين- بايقاۋ: قازاقى تەرميندەردى حالىق جاسايدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - بيىل 1-18 -ءساۋىر ارالىعىندا ونلاين- رەجيمدە «قازاقى تەرميندەردى حالىق جاسايدى» اتتى رەسپۋبليكالىق بايقاۋ وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اتالعان شارانى ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى ءتىل ساياساتى كوميتەتىنىڭ تاپسىرماسىمەن «ءتىل- قازىنا» ۇلتتىق عىلىمي- پراكتيكالىق ورتالىعى ۇيىمداستىرىپ وتىر. «بايقاۋدىڭ ماقساتى - ۇلتتىق تەرمينجاسامنىڭ وزەكتى ماسەلەسىن ءتيىمدى جولمەن شەشۋ، ءساتتى تەرمين ۇسىنۋشى ءتىل جاناشىرلارىن انىقتاۋ جانە قولداۋ» ، - دەلىنگەن باسپا ءسوز حابارلاماسىندا. رەسپۋبليكالىق بايقاۋ ءۇش كەزەڭنەن تۇرادى. ءبىرىنشى كەزەڭدە قاتىسۋشىلار «ءوزىن- ءوزى تانىستىرۋ پاراعىن» 1-5 -ءساۋىر ارالىعىندا [email protected] ەلەكتروندى ادرەسىنە جولدايدى. سونداي- اق بايقاۋعا قاتىسۋشىلار «Теrmincом.kz» سايتىنداعى ەلەكتروندى الاڭعا تىركەلىپ، 5-10 تەرمينگە بالاما ۇسىنۋى شارت. ەكىنشى كەزەڭ 7-12 -ءساۋىر ارالىعىندا وتەدى. مۇندا ءبىرىنشى كەزەڭنەن وتكەن بايقاۋ قاتىسۋشىلارىنا تۇرمىستا ءجيى قولدانىلاتىن 10 شەتتىلدىك تەرميننىڭ قازاق تىلىندەگى ءساتتى اۋدارماسىن جاساۋ تاپسىرىلادى. تاپسىرما 7-ءساۋىر كۇنى جاريالانادى. بۇل رەتتە باعالاۋ كوپشىلىك داۋىسى ارقىلى جانە قازىلار القاسىنىڭ پىكىرىمەن شەشىلەدى.

ءۇشىنشى كەزەڭ 13-18- ءساۋىر ارالىعىندا وتەدى. سوڭعى اينالىمعا ەكىنشى كەزەڭنەن ىرىكتەلگەن ازاماتتار قاتىسادى. ولار بەلگىلەنگەن ۋاقىت ارالىعىندا ءماتىن ىشىندەگى سالالىق تەرميندەردىڭ قازاقى بالاماسىن جاساۋى ءتيىس. «بايقاۋعا 18 جاستان اسقان ازاماتتار قاتىسا الادى. بايقاۋ قورىتىندىسى 20- ساۋىردە https://tilalemi.kz/ سايتىندا جاريالانادى. بايقاۋ جەڭىمپازدارى قازىلار القاسىنىڭ شەشىمىنە سايكەس ەلەكتروندىق ۇلگىدەگى ديپلوم، العىسحاتپەن ماراپاتتالادى»،-دەلىنگەن حابارلامادا.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram