كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋ قاۋپى ۇدەپ بارادى – مينيستر

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ تارالۋى ۇدەپ بارادى. بۇل تۋرالى ق ر اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيا ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ حابار 24- ارناسىندا وتكەن ونلاين بريفينگتە ايتتى.

«بۇل تىكەلەي ەفيردى ونلاين بريفينگ ەمەس، ۇندەۋ دەپ قابىلداعان ءجون. وزدەرىڭىز كورىپ وتىرسىزدار، ىندەتتىڭ تارالۋى ۇدەپ بارادى. ءبىر تۇندە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان قىرىقتان استام ادام انىقتالعانى - الاڭداتاتىن جاعداي. قازىر ۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ سانى 204 كە جەتتى. 1899 ادام ستاتسيونارلىق كارانتيندە. ءۇش جارىم مىڭنان استام ادام ءۇي كارانتينىندە جاتىر. 6 مىڭنان استام اۋىرعاندارمەن بايلانىستا بولعان. ولاردىڭ % 95 ىنىڭ كىم ەكەنى انىقتالدى. ءبىز وتە كۇردەلى كەزەڭدە تۇرمىز. ۆيرۋس تارالۋىن باقىلاي الماي قالۋ قاۋپى تۋىنداپ وتىر» ، - دەيدى داۋرەن ابايەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار