تويحانادا قىز ۇزاتۋ تويىن جاساعان قازالى تۇرعىنى جازالاندى

None
None
قازالى. قازاقپارات - قىزىلوردا وبلىسى قازالى اۋدانىندا مەيرامحانادا قىز ۇزاتۋ تويىن جاساعان تۇرعىن جازاعا تارتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

اۋدان اكىمى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىر قازالىدا ءموبيلدى توپ مۇشەلەرى توتەنشە جاعداي كەزىندە تۇرعىندارعا ادام كوپ جينالاتىن جەرگە بارماۋ، توي- جيىن وتكىزبەۋ جونىندە تۇسىندىرمە جۇمىسىن كۇندەلىكتى جۇرگىزۋدە. سوعان قاراماستان اۋلاسىندا توي جاساۋ، مەيرامحانادا قىز ۇزاتۋ جاعدايى كەزدەسكەن. ولار ءتيىستى جازاعا تارتىلدى. وبلىستىق پوليسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، سىر وڭىرىندە 15 - ناۋرىزدان باستاپ وسى ماقساتتا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسە وتىرىپ رەيد جۇرگىزىلۋدە. رەيد بارىسىندا جارعىمەن بەكىتىلگەن شەكتەۋدى ساقتاماي كەلگەن 34 كاسىپكەر، توتەنشە جاعداي رەجيمىن بۇزىپ قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعانى انىقتالدى. بۇگىنگى كۇنگە قۇقىق بۇزعاندارعا قاتىستى 20 اكىمشىلىك ءىس سوتپەن ونلاين تۇردە قارالىپ، ونىڭ ىشىندە 16-سىنا 10 اەك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنىپ، تورتەۋى اكىمشىلىك قاماققا الىندى. بۇدان بۇرىن قىزىلوردادا اۋلاسىندا توي جاساعان تۇرعىن جازالانعان بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram