ساتيرالىق شىعارمالارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق ونلاين بايقاۋ جاريالاندى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - پاۆلودار وبلىسىنىڭ مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسى «مادەنيەت پورتالى» اقپارات اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، رەسپۋبليكالىق قادىر تايشىقوۆ اتىنداعى ساتيرالىق شىعارمالار بايقاۋىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ەلىمىزدەگى توتەنشە جاعدايدى ەسكەرە كەلە اتالعان بايقاۋ «مادەنيەت پورتالىندا» ونلاين تۇردە وتكىزىلمەك.

بيىل پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۋماسى، كورنەكتى جازۋشى، قازاق ساتيراسىنىڭ نەگىزىن سالۋشىلاردىڭ ءبىرى، اۋدارماشى، جۋرناليست، سازگەر قادىر تايشىقوۆتىڭ تۋعانىنا 120 جىل تولىپ وتىر. وسى ورايدا، رەسپۋبليكالىق ونلاين بايقاۋ جاريالاندى.

وعان ساتيرا جانرىندا جازىلعان شاعىن اڭگىمەلەر، ءازىل-سىقاق ولەڭدەر، شاعىن سكەتچتەر، وچەركتەر قابىلدانادى.

«بايقاۋدىڭ ماقساتى - ادەبي شىعارمالاردى كەڭىنەن ناسيحاتتاپ، ونى وقىرمان قاۋىمعا، جاس ۇرپاققا پاتريوتتىق، ازاماتتىق جانە كوركەمدىك-ەستەتيكالىق تاربيە بەرۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى رەتىندە ۇسىنۋ، دارىندى ساتيريك قالامگەرلەردى قولداۋ، ساتيرا جانرىن ناسيحاتتاۋ جانە وسى جانرداعى جازۋشىلار مەن اقىنداردى قالىڭ وقىرمانعا تانىستىرۋ. ەلىمىزدە توتەنشە جاعدايدىڭ جاريالانۋىنا بايلانىستى بايقاۋدى ونلاين وتكىزۋدى ۇيعاردىق»، - دەپ اتاپ ءوتتى پاۆلودار وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرنۇر داۋەنوۆ.

ونلاين بايقاۋعا قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە ساتيرا جانرىندا بۇرىن جاريالانباعان شاعىن اڭگىمەلەر، ءازىل-سىقاق ولەڭدەر، شاعىن سكەتچتەر، وچەركتەر قابىلدانادى.

شىعارمالار «مادەنيەت پورتالىندا» جيناقتالىپ، جاريالانادى. جازبالار 2020 جىلدىڭ 30- مامىرىنا دەيىن قابىلدانادى. بايقاۋ جەڭىمپازدارىنا قوماقتى قارجىلاي جۇلدەلەر تاعايىندالعان.

سوڭعى جاڭالىقتار