قازاقستاندا كوروناۆيرۋستان ءبىر ايەل كوز جۇمدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنان ءبىر ايەل قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«وكىنىشكە قاراي بۇگىن كوروناۆيرۋستەن ناۋقاس ءبىر ايەل قايتىس بولدى. بۇل ورنى تولماس اۋىر قازا. مارقۇمنىڭ جاقىندارىنا كوڭىل ايتامىز»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ «حابار 24» ارناسىندا ونلاين رەجىمدە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

اۆتور: ايان بەكەن ۇلى

سوڭعى جاڭالىقتار