قاراعاندىدا ەر ادام كارانتيندە جاتقان ايەلىنە تەرەزە ارقىلى جاسىرىنىپ كىرگەن

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ توتەنشە جاعداي كەزىندە ادامداردىڭ كارانتين اۋماعىنا كىرىپ كەتۋ جاعدايى تۋرالى ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«توتەنشە جاعداي كەزىندە ادامدار كارانتين اۋماعىنا كىرىپ كەتۋگە تىرىسىپ جاتىر. سوڭعى تاۋلىكتە توتەنشە جاعداي رەجىمىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكسىنىڭ 476-بابى بويىنشا 137 ادام جاۋاپقا تارتىلدى، 89 ى قامالدى. ولاردىڭ ءبارى دە ءوز ارەكەتتەرىنىڭ زاڭعا قايشى ەكەنىن مويىندادى» ، - دەدى مينيستر «حابار 24» ارناسىنداعى ونلاين رەجيمدەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

داۋرەن ابايەۆ كەي جاعدايدا ءتىپتى اقىلعا سىيمايتىن جاعدايلار تىركەلىپ جاتقانىن ايتادى. «قاراعاندىدا ءوزىنىڭ بۇرىنعى ايەلىنىڭ پالاتاسىنا تەرەزە ارقىلى كىرمەك بولعان ەر ادام 10 تاۋلىككە قامالدى. ايەلى كارانتيندە جاتقان. ول گەرمانيادان كەلگەن. «نەلىكتەن؟ « دەگەن سۇراق تۋىندايدى» - دەيدى ول.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram