شىمكەنتتە ماسكالار مەن دارۋمەندەر تەگىن تاراتىلدى

None
None
شىمكەنت. قازاقپارات - شىمكەنتتىك ۆولونتەرلار تۇرعىندارعا 20 مىڭعا جۋىق مەديتسينالىق ماسكا مەن 600 دانا اسكوربيندى قىشقىل دارۋمەندەرىن تەگىن تاراتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزدەگى قالىپتاسقان توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى «ماسكالار ازاماتتارعا تەگىن تاراتىلسىن» دەگەن باستاماسىنا قولداۋ كورسەتكەن شىمكەنتتىك كاسىپكەرلەر ءوز ۇلەستەرىن قوسۋدا. بۇگىن قالادا ۇيىمداستىرىلعان اكسيا بارىسىندا «Mega Pharma» ج ش س كومپانيانىڭ ماسكالارى حالىققا ۇلەستىرىلىپ بەرىلدى. شارا قالاداعى ادام كوپ شوعىرلانعان «اربات» دەمالىس ورنى مەن «جاڭا شاھار» بازارىندا، «سيەۆەر» ساۋدا ءۇيى مەن قايناربۇلاق جانە سايرام ەلدىمەكەندەرىندە تۇرعىندار اۋماعىن قامتىدى.سوڭعى جاڭالىقتار
telegram