گەرمانيادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان قازاقستان ازاماتى اۋرۋحانادان شىقتى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - گەرمانيادا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان قازاقستان ازاماتى اۋرۋحانادان شىقتى.

بۇل تۋرالى «حابار 24» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىنەن ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«گەرمانيادا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىمەن اۋرعان ازاماتىمىزدىڭ دەنساۋلىعى جاقساردى. ونى قازىرگى ۋاقىتتا اۋرۋحانادان شىعارعان. ول بۇگىندە نەمىس دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىمەن كارانتيندە جاتىر. ۆەنگرياداعى ازاماتشامىزدىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق، اۋرۋحانادا ەم-دوم الىپ جاتىر. ديلوماتتارىمىز ونىمەن جانە دارىگەرلەرمەن بايلانىسىپ وتىر»، - دەدى مينيستر.

سوڭعى جاڭالىقتار