«قۇلاعىڭا التىن سىرعا» دەگەن ءسوز تىركەسىنىڭ تاريحى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – كەزىندە قىزدىڭ جەڭگەسىنە جىگىت ءوتىنىش ايتقاندا، «قۇلاعىڭىزعا التىن سىرعا، قالقاتايدى اۋىل سىرتىنا الىپ شىعىڭىزشى» دەپ، قولىنا سىرعا نەمەسە اقشا ۇستاتقان.

قىز جەڭگەسى جىگىتتىڭ ءوتىنىشىن ورىنداعان. بۇل جىگىتتىڭ قايىن ءسىڭلىسى ءۇشىن جەڭگەسىنە جاساعان جورالعىسى.

ءسوز تىركەسىنىڭ ماعىناسى، وتىنىشىمە قۇلاق اسىڭىز، تىلەگىمدى ورىنداڭىز دەگەن ماعىنانى بەرەدى. ەشقانداي دا ءسوزىمدى تىڭداما، ەستىمەگەن مەڭىرەۋ ادامداي بول دەگەن ءسوز ەمەس.


سوڭعى جاڭالىقتار