قىرىق ءبىر ىرىس

None
None
استانا. قازاقپارات - XV عاسىردىڭ عۇلاما عالىمى، شيپاگەر وتەۋبويداق تىلەۋقابىل ۇلى "شيپاگەرلىك بايان" اتتى كىتابىندا «قىرىق ءبىر ىرىس» جايلى جازا كەتكەن. بۇل تۋرالى ەستىمەگەن بولساڭىز، بىلە جۇرىڭىزدەر.

 1. جاراتىلىم -  جان ىرىسى

 2. تىرشىلىك -  حان يەسى

 3. حان -  تاق يەسى

 4. تاق -  ادىلدىك ىرىسى

 5. ادىلدىك -  ناق ىرىسى

 6. بايلىق -  ءسان ىرىسى

 7. ءسان -  ساۋلەت ىرىسى

 8. ساۋلەت -  داۋلەت ىرىسى

 9 . سىيلاسىم -  تاتۋلىق ىرىسى

 10. تۇلپار -  باتىر ىرىسى

 11. ىنتىماق -  بىرلىك ىرىسى

12. قايتپاس ەر -  نايزا ىرىسى

 13. ەرلىك بىلەگى -  ەلدىڭ ىرىسى

 14. سۋ مولدىعى -  كولدىڭ ىرىسى

 15. ەڭبەك -  ءدان ىرىسى

 16. جاراسىم -  بەرەكە- بىرلىك ىرىسى

 17. ونەر -  ءبىلىم ىرىسى

 18. ءبىلىم -  ونەر ىرىسى

 19. قوس بوساعا -  ءتۇتىن ىرىسى

 20. ءادىل بي -  ءبۇتىن ىرىسى

 21. شىلدەحانا -  ءتور ىرىسى

 22. كەبىن -  كور ىرىسى

23. جاڭبىر -  جەر ىرىسى

 24. ىرگە -  اي ىرىسى

25. جاقسى ءسوز -  جان ىرىسى

 26. شەجىرە ءبايىت -  ءسوز ىرىسى

 27. اقىل -  كوزدىڭ ىرىسى

 28. ينابات -  ىزەتتىلىك ىرىسى

 29. جاقسى ساداق -  جاساق ىرىسى

 30. قالقان -  اراشاشى ىرىسى

31. ءشوپ -  مال ىرىسى

32. وت -  ەل ىرىسى

 33. سۋ -  مال- جان ىرىسى

 34. اجال -  جان الۋ ىرىسى

 35. جاس -  باقىت ىرىسى

 36. قان -  قۇت ىرىسى

 37. سىيلاستىق -  سەنىمنىڭ ىرىسى

 38. شىدامدىلىق -  ءتوزىمنىڭ ىرىسى

 39. تايسالماۋ -  تالاپتىڭ ىرىسى

 40. ناۋقاس -  سىرقاتتىڭ ىرىسى

 41. شيپاگەرلىك ەمدەۋ -  ايىعۋدىڭ ىرىسى.

Massaget.kz

سوڭعى جاڭالىقتار