الاپات قۇيىن ەكى بالانىڭ ءومىرىن قيىپ كەتتى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - سەنبى كۇنى تەحاس شتاتىنداعى فرانكلين شاعىن قالاشىعىندا بولعان الاپات قۇيىن سالدارىنان ەكى بالا قازا تاپتى جانە ونداعان ادام زارداپ شەكتى.

بۇل تۋرالى Associated Press اگەنتتىگى بيلىككە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.

بۇدان بۇرىن AccuWeather كونسۋلتاتيۆتىك كومپانياسىنىڭ اقپاراتتىق قىزمەتى تابيعي اپاتتان بىرنەشە ادام، سونىڭ ىشىندە ەكى بالا زارداپ شەككەندىگى تۋرالى اقپارات تاراتقان بولاتىن.

اگەنتتىكتىڭ دەرەگىنە سايكەس، ەكى زارداپ شەگۋشى جەرگىلىكتى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. ولاردىڭ ومىرىنە ەشقانداي ءقاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق. تورنادونىڭ باسقا قۇرباندارىنا وقيعا ورنىندا كومەك كورسەتىلدى.

سونداي- اق سان- انتونيو قالاسىنىڭ (تەحاس شتاتى) سولتۇستىگىنە ءىرى بۇرشاق جاۋعان. اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى داللاس قالاسى لاۆ اۋە ايلاعىندا جانە داللاس حالىقارالىق اۋەجايى - فورت- ۋەرتتە اۋە رەيستەرى توقتاتىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار