ەلوردا جانىنداعى قوسشى اۋىلىنىڭ اۋىز سۋ ماسەلەسى قاشان شەشىلەدى؟

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ق ر ءى ءى م توتەنشە جاعدايلار كوميتەتى ەلورداعا جاقىن قوسشى اۋىلىنىڭ ماسەلەسى جاقىن ارادا شەشىلەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كوميتەت باسشىسى ۆلاديمير بەككەردىڭ ايتۋىنشا، ول جاقتا نۇرا ارناسىنان اسىپ، ونداعان اۋىز سۋ ۇڭعىماسىن وزەن سۋى الىپ كەتكەن. ول سۋدىڭ ءبارى سامارقاند پەن شەرۋباي-نۇرا قويمالارىنان كەلدى. بۇگىندە اتالعان قويمالاردان جىبەرىلەتىن سۋدىڭ كولەمى سەكۋندىنا 320 تەكشە مەتردى قۇراپ وتىر. ال قوسشىنىڭ ماڭايىنداعى پرەوبراجەنسكي قويماسىنان كەشە سەكۋندىنا 832 تەكشە مەتر جىبەرىلسە، بۇگىن اتالعان كورسەتكىش 815 تەكشە مەترگە دەيىن ازايدى. «وسى سۋدىڭ ءبارى سامارقاند مەن شەرۋباي-نۇرا قويماسىنان جىبەرىلىپ، قوسشىعا دەيىن جەتىپ وتىر. مەنىڭشە، ءبىر اپتانىڭ ىشىندە ول جەردەگى جاعداي تۇزەلەدى. قازىر اۋىز سۋ ۇڭعىمالارىن باسىپ كەتكەن سۋدىڭ دەڭگەيى ءبىر مەتردەي بولىپ تۇر. ءبىر اپتانىڭ ىشىندە سۋ تارتىلادى. سول كەزدە ۇڭعىمالاردى ىسكە قوسىپ، قوسشىداعى اۋىز سۋ ماسەلەسىن شەشەمىز»، - دەدى ۆ. بەككەر ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

ايتا كەتەيىك، كەشەگى بريفينگتە ق ر ءى ءى م توتەنشە جاعدايلار كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ۆلاديمير بەككەر قوسشى اۋىلىنداعى اۋىز سۋ ماسەلەسىن تۇسىندىرگەن بولاتىن.

«ول جاقتا اۋىز سۋ جيناقتايتىن ەكى قوندىرعى بار. بىرەۋىندە 6 ۇڭعىما، اتالعان قوندىرعى جۇمىس ىستەپ تۇر. وعان قوسا، تاعى ءبىر قوندىرعىنى سالۋ جۇمىستارى باستالعان بولاتىن. وندا 14 ۇڭعىما بار. ءدال وسى قوندىرعىنىڭ 9 ۇڭعىماسىن سۋ باسىپ قالدى. ولاردىڭ ءبارى ىستەمەي تۇر، قالعانى دۇرىس. نەگىزى، ول قوندىرعىنىڭ قۇرىلىسى ءالى اياقتالعان جوق. رەسمي تۇردە پايدالانۋعا دا بەرىلمەدى. الايدا ول جەردەن اۋىز سۋ تۇرعىن ۇيلەرگە بەرىلىپ تۇرادى»، - دەيدى ۆ. بەككەر.

ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ءتارتىپ بويىنشا جاڭا سۋ قوندىرعىسىنىڭ اينالاسىن توپىراقپەن ءۇيىپ تاستاۋ قاجەت. سوندا ىشىنە سۋ كىرمەيدى. ءبىراق ونداي شارالار اتقارىلعان جوق. «نەگىزى، قازىر قوسشىدا سۋ بار. ماعان سولاي باياندادى. ءبىراق تۇرعىن ۇيلەردە اۋىز سۋ جوعارى قاباتتارعا جەتپەي جاتىر. قىسىم از، سول جاعىنان قيىندىق تۋىنداپ وتىر»، - دەپ اتاپ كورسەتتى ۆ. بەككەر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram