ءلاززات تانىسباي «قازاقستان» ر ت ر ك» ا ق باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى

None
None
 نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - بەلگىلى جۋرناليست ءلاززات تانىسباي «QAZAQSTAN» ر ت ر ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا حابارلادى.

«قىمباتتى دوستار! بۇگىن «QAZAQSTAN» ر ت ر ك» ا ق ۇجىمىنا جاڭا باسشى - ءلاززات تانىسبايدى تانىستىردىم. ءلاززات مۇرات قىزى بەلگىلى جۋرناليست، تەليەۆيزيا سالاسىنىڭ بىلىكتى مامانى ءارى تابىستى توپ- مەنەدجەر ەكەنىن وزدەرىڭىز دە جاقسى بىلەسىزدەر. ل. تانىسباي قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن قولعا الىنعان ىرگەلى شارالاردى ودان ءارى جالعاستىرىپ، كورپوراتسيانى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى دەپ سەنەمىن» دەلىنگەن حابارلامادا.

سونداي- اق، داۋرەن ابايەۆ جازبادا بۇعان دەيىن «QAZAQSTAN» ر ت ر ك» ا ق ءتوراعاسى قىزمەتىن ابىرويلى اتقارعان ەرلان تىنىمباي ۇلى قارينگە العىس ايتىپ، جاڭا قىزمەتىندە تابىس تىلەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار