ق ر پرەزيدەنتى: ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ماسەلەسى مەنىڭ ءجىتى باقىلاۋىمدا

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ماسەلەسى مەنىڭ ءجىتى باقىلاۋىمدا. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۆيتتەردەگى پاراقشاسىندا جازدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«بۇگىن دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق كۇنى. بيىل بۇل كۇن حالىقتى جاپپاي دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتىمەن قامتۋ تاقىرىبىنا ارنالىپ وتىر. قازاقستاندا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 1تريلليون 180 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. كوپ شارا اتقارىلىپ جاتىر، ونىڭ ىشىندە، ت م ك ك ك اياسىنداعى جۇمىستار دا بار. دەگەنمەن، بۇل جەتكىلىكسىز»، - دەپ جازادى قازاقستان پرەزيدەنتى.

سونداي-اق، ق. توقايەۆ وڭىرلەردەگى مەديتسينالىق قىزمەتتەرگە دە توقتالدى.

«ءالى كۇنگە دەيىن ايماقتاردا قاراپايىم مەديتسينالىق قىزمەت الۋدا قيىنشىلىقتار بار. بۇل باعىتتاعى جۇمىستاردى جالعاستىرا بەرۋ كەرەك. ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ماسەلەسى مەنىڭ ءجىتى باقىلاۋىمدا»، - دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram