پولشا ۇكىمەتى قازاقستاندىقتارعا تەگىن وقۋ ستيپەندياسىن ۇسىندى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ۇكىمەتارالىق كەلىسىمشارت شەڭبەرىندە پولشا ۇكىمەتى قازاقستاندىقتارعا تەگىن وقۋ گرانتتارىن ۇسىنادى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعىنا» سىلتەمە جاساپ حابارلايدى

ۇكىمەتارالىق كەلىسىم بويىنشا، باكالاۆريات (3-ورىن)، ماگيستراتۋرا (4 ورىن) جانە دوكتورانتۋرا (4 ورىن) باعدارلامالارىمەن %100 تەگىن ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك بار.

ستيپەنديا تەگىن وقۋ، جاتاقحانادا اقىلى نەگىزىندە تۇرۋ مۇمكىندىگى (80-150 ەۆرو شامامەن)، دوكورانتۋرا باعدارلامالارىنداعى ستۋدەنتتەرگە ايلىق شاكىرتاقىنى (300 ەۆرو شامامەن) قامتيدى.

پولشاداعى ۋنيۆەرسيتەتتەردە باكالاۆريات پەن ماگيستراتۋراعا تۇسەتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنىڭ شىعىندارىن ءوز ەسەبىنەن تولەيدى.

تولىق اقپاراتتى مىنا جەردەن كورۋگە بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram