داۋلەتحان جيەنقۇلوۆ ق ر پرەزيدەنتى باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى بولدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - داۋلەتحان جيەنقۇلوۆ ق ر پرەزيدەنتى باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«داۋلەتحان جانقىدىر ۇلى جيەنقۇلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى»، - دەپ جازدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ  ءباسپا ءسوز حاتشىسى بەرىك قۇرمانعالي فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار