مارات قوجايەۆ ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمدەرىمەن: مارات شادەتحان ۇلى قوجايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن جانات قۋانىش ۇلى سۇلەيمەنوۆ باسقا جۇمىسقا اۋىسۋىنا بايلانىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار