قازاقستاندا پايدالى قازبالاردىڭ قانشا كەن ورنى تىركەلدى

None
None
 نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازىرگى كەزدە قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك بالانسىندا 8 مىڭعا جۋىق كەن ورنى ەسەپكە قويىلدى. بۇل تۋرالى ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ۆيتسە- ءمينيسترى تيمۋر توقتابايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

 «27 جىلدىڭ ىشىندە مەملەكەت بالانسىنا العاش رەت كومىرسۋتەك شيكىزاتىنىڭ 133 كەن ورنى، سونداي- اق التىن، ءتۇستى جانە قارا مەتالل جانە باسقا دا پايدالى قازبالاردىڭ 200 دەن استام كەن ورىن قورى الىنادى. بارلانعان قورلاردىڭ بازاسىندا 10 نان استام زاماناۋي تاۋ- كەن مەتاللۋرگيالىق وندىرىستەر ىسكە قوسىلدى» ، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.

سونىمەن قاتار ول تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا ءبىرقاتار ءىرى كەن ورىندارىن يگەرۋ جۇمىستارى باستالعانىن ەسكە سالدى.

«بۇگىندە مەملەكەتتىك بالانسپەن 8 مىڭعا تارتا كەن ورنى ەسەپكە الىندا» ، - دەپ ناقتىلادى ت. توقتابايەۆ.

ۆيتسە- مينيستر الەمدە شيكىزات رەسۋرستارىن تۇتىنۋ مەن ءوندىرۋدىڭ قارقىندى ءوسۋى جاعدايىندا گەولوگياداعى دامىتۋ مەن جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرىنىڭ وزەكتىلىگى ارتىپ وتىرعاننىن اتاپ ءوتتى.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلوردادا گەولوگ كۇنىنە وراي سالتاناتتى ءىس- شارا ءوتىپ، سالانىڭ ۇزدىك ماماندارى ماراپاتتالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram